DOC: update DOIs for citing


Коммит 782f6ef Feb 2, 2020, 1:23:27 AM
родители f2736ef v3.1.x